İ L A N
BURSA HİKMET ŞAHİN KENT TOPTANCI HALİ SEBZE VE MEYVE BÖLÜMÜNDEKİ MİMARİ PROJEYE GÖRE 102-103 AKSLARI ARASINDA BULUNAN 1 ADET DUŞ VE 9-10 AKSLARI ARASINDA BULUNAN 1 ADET TUVALETİN 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
TARIM A.Ş. Genel Müdürlüğü’ nden

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen, Bursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Sebze Ve Meyve Bölümündeki Mimari Projeye Göre 102-103 Aksları Arasında Bulunan 1 Adet Duş Ve 9-10 Aksları Arasında Bulunan 1 Adet Tuvalet, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulu ile ilan metnindeki kriterlere uygun olarak, 3 yıl süreyle işletimi ihalesine çıkarılmıştır.

İdarenin AdresiYolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 NİLÜFER/BURSA
İdarenin Telefon- Faks02244974001 /08504509916-02244974005
İhale Konusu İşin AdıBursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Sebze Ve Meyve Bölümündeki Mimari Projeye Göre 102-103 Aksları Arasında Bulunan 1 Adet Duş Ve 9-10 Aksları Arasında Bulunan 1 Adet Tuvaletin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 3 yıl süreyle işletimi işi.
Yaklaşık Maliyet/Tahmini Kira BedeliAylık 1.500,00TL + KDV
İşin NiteliğiKira
İşin Miktarı3 Yıl

Geçici Teminat Miktarı

Kesin

Teminat Miktarı

3.000,00TL Geçici Teminat-

36 Aylık İhale/Kira Bedelinin %6’sı

Doküman Bedeli50,00 TL. (ElliTürkLirası)
İhalenin Yapılacağı YerTARIMAŞ İdari Binası Toplantı Salonu
İhale Dokümanın Alınacağı ve Teklif Zarflarının Verileceği YerTARIMAŞ Satınalma Birimi

İhalenin Yapılacağı Tarih ve

Saat

24/07/2019 saat 14:00                                       ’

Madde 1: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
İstekliler teklif zarflarında aşağıda belirtilen evrakları sunmak zorundadır.
Gerçek Kişiler İçin:
A- İmza Beyannamesi
B- Vekil ise Vekaletname
C- Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
D- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
E- İkametgah Kağıdı
F- Adres Beyanı
G- Adli Sicil Kaydı
H- Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz/ Teminat Mektubu
İ- Şartname Alındığına Dair Makbuz
J- Bursa Büyükşehir Belediyesinden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi
K- Vergi durumu Bildirgesi veya Belgesi
L- SGK ‘na Borcu Olmadığına Dair Belge
M- Tarım A.Ş.’den borcu yoktur belgesi.

Tüzel Kişiler İçin:
A- İmza Sirküleri
B- Vekil ise Vekaletname
C- Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
D- Vergi Levhası
E- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
F- Ticaret Sicil Gazetesi
G- Adres Beyanı
H- Adli Sicil Kaydı
İ- Şartname Alındığına Dair Makbuz
J- Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz/ Teminat Mektubu
K- Bursa Büyükşehir Belediyesinden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi
L- Vergi durumu Bildirgesi veya Belgesi
M- SGK ‘na Borcu Olmadığına Dair Belge
N- Tarım A.Ş.’den borcu yoktur belgesi.
.
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretlerini vermek zorundadır.

Madde 2. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
a) Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
b) Konsorsiyumlar bu işe teklif veremezler.
c) 5 (beş) yıllık kira süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
d) Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
e) İhale dokümanında verilen taslak sözleşme metnine uygun sözleşme yapılacak ve sözleşme tarihini müteakip en geç 3 iş günü içinde yer teslimi yapılacaktır.
f) Bu ilandaki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler bu ihaleye teklif verebilirler.
g) Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
h) İşin süresi yer teslimi ile başlayacaktır
i) 2019 yılı içerisinde belirtilen kira bedeli kadar kira alınacak ve sonraki yılların kira arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin Yİ-ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenecektir
j) Yükleniciden kaynaklı nedenlerden dolayı sözleşmeye uygun dükkan işletiminin yapılamaması ve sözleşmenin feshi halinde, yapılmış olan masraflar talep edilmeyecek, yatırılan teminat ve kiralar İdareye gelir kaydedilecek
k) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
l) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
m) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
n) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR