Bursa İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi Ürün Toplama Merkezi Dükkanların Kiralanması

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen, Bursa İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi Ürün toplama Merkezi Dükkânlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile şartnamelerdeki kriterlere uygun olarak, 3 yıl süreyle kiralanması ihalesine çıkarılmıştır.


İ L A N

BURSA İNEGÖL İLÇESİ CERRAH MAHALLESİ ÜRÜN TOPLAMA MERKEZİ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 NUMARALI DÜKKANLARIN 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ

TARIMAŞ Genel Müdürlüğü’ nden

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen, Bursa İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi
Ürün toplama Merkezi Dükkânlarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile şartnamelerdeki kriterlere uygun olarak, 3 yıl süreyle kiralanması ihalesine çıkarılmıştır.

İdarenin Adresi Yolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 NİLÜFER/BURSA
İdarenin Telefon- Faks: 02244974001/08504509916-02244974005
İhale Konusu İşin Adı: Bursa İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi Ürün Toplama Merkezi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Numaralı Dükkânların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 3 yıl süreyle kiralanması işi.

Tahmin Edilen Bedel
1 nolu dükkan: Aylık 283,50TL+ KDV
2 nolu dükkan: Aylık 279,90TL+ KDV
3 nolu dükkan: Aylık 279,90TL+ KDV
4 nolu dükkan: Aylık 279,90TL+ KDV
5 nolu dükkan: Aylık 279,90TL+ KDV
6 nolu dükkan: Aylık 279,90TL+ KDV
7 nolu dükkan: Aylık 278,10TL+ KDV

İşin Niteliği: Kira
İşin Miktarı: 3 Yıl

Geçici Teminat Miktarı 1 Yıllık
Tahmini Kira Bedelinin %3’ü
Kesin Teminat Miktarı%6

1 Nolu Dükkan: 102,06TL
2 Nolu Dükkan: 100,76TL
3 Nolu Dükkan: 100,76TL
4 Nolu Dükkan: 100,76TL
5 Nolu Dükkan: 100,76TL
6 Nolu Dükkan: 100,76TL
7 Nolu Dükkan: 100,12TL
Bütün dükkanlardan 1 yıllık ihale bedelinin %6 sı kesin teminat alınacaktır.
Doküman Bedeli 100,00 TL. (YüzElliTürkLirası)
İhalenin Yapılacağı Yer: TARIMAŞ İdari Binası Toplantı Salonu
İhale Dokümanın Alınacağı ve Teklif Zarflarının Verileceği Yer: TARIMAŞ Satınalma Birimi
İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat
1 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 13:00
2 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 13:30
3 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 14:00
4 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 14:30
5 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 15:00
6 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 15:30
7 Nolu Dükkan: 05/06/2018 Salı Günü Saat 16:00

Madde 1: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ
a) İmza Sirküleri
b) Vekil ise Vekaletname
c) Geçici Teminat Alındı Makbuzu,
d) Tebligat İçin Adres Beyanı,
e) İhale Dosyası Satın Alındı Makbuzu (KDV Dahil 100,00.-TL)
f) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi.
g) Tarım A.Ş.’ den borcu yoktur belgesi.
h) Adli Sicil Belgesi.

Madde 2. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
a) Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel
Kişiler bu iş için teklif veremezler.
b) Konsorsiyumlar bu işe teklif veremezler.
c) 3 (üç) yıllık kira süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
d) Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
e) İhale dokümanında verilen taslak sözleşme metnine uygun sözleşme yapılacak ve sözleşme
tarihini müteakip en geç 3 iş günü içinde yer teslimi yapılacaktır.
f) Bu ilandaki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler bu ihaleye teklif
verebilirler.
g) Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
h) İşin süresi yer teslimi ile başlayacaktır
i) 2018 yılı içerisinde belirtilen kira bedeli kadar kira alınacak ve sonraki yılların kira
bedelleri, sözleşme süresi olan 3. yılın sonuna kadar her yıl yıllık Yİ-ÜFE oranında
arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin Yİ-ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim
(%) Oranı esas alınarak) belirlenecektir
j) Yükleniciden kaynaklı nedenlerden dolayı sözleşmeye uygun dükkan işletiminin
yapılamaması ve sözleşmenin feshi halinde, yapılmış olan masraflar talep edilmeyecek,
yatırılan teminat ve kiralar İdareye gelir kaydedilecek
k) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması,
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
l) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten
sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
m) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
n) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bizi takip edin! :

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial