İ L A N

BURSA HİKMET ŞAHİN KENT TOPTANCI HALİ SEBZE VE MEYVE BÖLÜMÜ 121 NUMARALI DÜKKANIN 5 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ
TARIM A.Ş. Genel Müdürlüğü’ nden

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen, Bursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Sebze ve Meyve Bölümü 121 Nolu Dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulu ile ilan metnindeki kriterlere uygun olarak, 5 yıl süreyle işletimi ihalesine çıkarılmıştır.

İdarenin AdresiYolçatı Mah. Hal Yolu Cad. No:2/1 NİLÜFER/BURSA
İdarenin Telefon- Faks02244974001 /08504509916-02244974005
İhale Konusu İşin AdıBursa Hikmet Şahin Kent Toptancı Hali Sebze Ve Meyve Bölümü 121 Numaralı Dükkânın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 5 yıl süreyle işletimi işi.

Yaklaşık               Maliyet/SözleşmeBedeli/Muhammen

Bedel(İhaleye             Çıkartılacak

Minimum Bedel)

500.000,00TL
Aylık Kira Bedeli3.709,50TL(KD V Dahil)
İşin NiteliğiKira
İşin Miktarı5 Yıl

Geçici Teminat MiktarıKesin

 Teminat Miktarı

15.000,00TL50.000,00TL
Doküman Bedeli50,00 TL. (ElliTürkLirası)
İhalenin Yapılacağı YerTARIMAŞ İdari Binası Toplantı Salonu
İhale Dokümanın Alınacağı ve Teklif Zarflarının Verileceği YerTARIMAŞ Satınalma Birimi
İhalenin Yapılacağı Tarih veSaat24/07/2019 saat 15:00                                       ’

Madde 1: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

İstekliler teklif zarflarında aşağıda belirtilen evrakları sunmak zorundadır.

A)Tebligat adresi, irtibat telefon ve fax numarası ve varsa elektronik posta adresi.
B) İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyanı,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
C)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (faaliyet belgesi);
1) Gerçek kişi olması halinde, şartnameye ilişkin 2019 yılı içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şartnameye ilişkin 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

D) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanını vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
F) Şartname Alındı Makbuzu
G) Geçici Teminat Mektubu ya da Alındı Makbuzu (15.000,00TL)
H) İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişilerin içerisinde sebze veya meyve toptan toptan ticareti üzerine çalıştığına dair ibare/madde geçen belge.
İ) Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
j) SSK Borcu Olmadığını Gösterir Belge
K) İşin Yapılacağı Yerin Görüldüğüne Dair Beyan Belgesi
L) Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydına ilişkin beyanını gösterir belge

M) Vergi Levhası
N) Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Sicil Gazetesi
O) Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi
P) Tarım A.Ş. ‘den Borcu Yoktur Belgesi
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da idarece “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretlerini vermek zorundadır.

Madde 2. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
a) Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
b) Konsorsiyumlar bu işe teklif veremezler.
c) 5 (beş) yıllık kira süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
d) Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.
e) İhale dokümanında verilen taslak sözleşme metnine uygun sözleşme yapılacak ve sözleşme tarihini müteakip en geç 3 iş günü içinde yer teslimi yapılacaktır.
f) Bu ilandaki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler bu ihaleye teklif verebilirler.
g) Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
h) İşin süresi yer teslimi ile başlayacaktır
i) 2019 yılı içerisinde belirtilen kira bedeli kadar kira alınacak ve sonraki yılların kira arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin Yİ-ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenecektir
j) Yükleniciden kaynaklı nedenlerden dolayı sözleşmeye uygun dükkan işletiminin yapılamaması ve sözleşmenin feshi halinde, yapılmış olan masraflar talep edilmeyecek, yatırılan teminat ve kiralar İdareye gelir kaydedilecek
k) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
l) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

m) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
n) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR