TARIM AŞ İTHAL SİMENTAL GEBE DÜVE SATIŞI

23273

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ tarafından Bursa hayvancılığına destek sağlamak amacıyla sözleşmeli ithal gebe düve satışı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: Sürekli

Hayvan Özellikleri:

 •          Avusturya Menşeili
 •          Gebe Simental Düve ( 3-7 Aylık Gebe )
 •          Her türlü aşısı yapılmış
 •          1.Laktasyonda 6000lt
 •          2. ve 3. Laktasyonda 6500lt
 •          Belge ve Bilgileri Eksiksiz
 •          Suni tohumlamadan doğmuş
 •          Gebeliği ultrason raporu ile tescilli
 •          Kredi çekmeye uygun
 •          Karantinası Bursa’da yapılmış

 

Fiyat için bizimle iletişime geçiniz.

 

Başvuru Yeri:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ

Hal Yolu Caddesi No 2 Bursa Hikmet Şahin Kent Hali

0850 450 9916 / dahili 2024

0543 768 7311 – Veteriner Hekim Hami Torun

Sorularınız olursa yukarıdaki iletişim bilgisinden soru sorabilirsiniz

 

Başvuruda Yetiştiricilerden istenilen Belgeler

 •          Yetiştiricilere ait Bakanlıkil/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve İl/İlçe Müdürü tarafından da imzalanmış İşletme Tescil Belgesi,

 

 •          Ek-6 daki örneğe uygun olarak düzenlenmiş, gerekli yatırımların tamamlandığını belirtenBakanlıkil/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenip onaylanmış, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış yetiştiricilere ait Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu (işletme kiralık ise en az 3 yıl süre ile kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi ile kaba yem üretimi için hayvan başına en az 2,5 dekar sulu araziye veya 5 dekar kuru araziye sahip olduğunu gösterir il/ilçe Müdürlüğünden alınan ÇKS belgesi/ ÇKS’ye kayıtlı bu büyüklükteki araziyi en az 3 yıl süre ile kiraladıklarını belgeleyen noter onaylı kira sözleşmesi/ kaba yem alım sözleşmesi/ depolarındaki mevcut kaba yem stoklarını gösterir Bakanlık il/ilçe müdürlüğünce onaylı tespit tutanağı belgelerinden en az biri Kapasite Raporuna eklenecektir),
 •          EK-4 deki Noter Onaylı Sözleşmeli Damızlık İthalatında Yetiştirici Tarafından Verilecek Taahhütname

          Ek-5 deki örneğe uygun düzenlenmiş, ithalatçı ile yetiştiriciler arasında yapılan Sözleşmelerin aslı,

 

Yetiştiricilerin Sorumluluğu:

1- Karantina işlemleri tamamlanarak kendisine teslim edilen millileşen hayvanları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarına kaydını yaptırmak.

2- İthal damızlık hayvanları mücbir sebepler dışında 3 (üç) yıl süreyle (etçi ırklarda 2 (iki) yıl) satmamak, devretmemek ve amacı dışında kullanmamak aksi takdirde ithal edilen damızlık hayvanların ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden hazineye ödeme yapmak.

3- Bakanlıkça istenen bilgileri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonunda bağlı bulunduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirmek.

 

Başvuru rehberini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

http://tarimas.com.tr/gebe_duve_satisi.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

TAAHHÜTNAME*

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu (5996 sayılı) , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/5) , 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanlar  İle Koyun Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) ve Damızlık Hayvan İthalatına İlişkin olarak belirlenmiş olan Usul ve Esaslar dahilinde (teknik ve sağlık) yurt dışından ithalatçı/yüklenici Tarımaş Bursa Hayvancılık Tarım San. Tic. AŞ aracılığı ile satın alacağımız damızlık gebe düvelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ithal edilen damızlık hayvanlar ile ilgili mevzuatlarına uyacağımı, ithalatçı/yüklenici ile aramızda oluşabilecek her türlü anlaşmazlıktan ve maruz kalabileceğimiz her türlü mağduriyetten dolayı  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını sorumlu tutmayacağımı ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı söz konusu hayvanları mücbir sebepler dışında 3 (üç) yıl süreyle (etçi ırklarda 2 (iki) yıl) satmayacağımı ve/veya başka birilerine devretmeyeceğimi, amacı dışında kullanmayacağımı ve Bakanlığın istemleri doğrultusunda faaliyetlerime ait bilgileri periyodik olarak 6 (altı) ayda bir bağlı bulunduğumuz Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne vereceğimi, taahhüdümün ihlali halinde; yurt dışından ithalatçı/yüklenici tarafından ithal edilerek teslim aldığım damızlık hayvanları ithal tarihindeki fatura bedeli üzerinden hazineye ödeme yapacağımı bu belge ile kabul ve taahhüt ederim.  …./ …. / 20..

 

Adı Soyadı, İmzası

Adres  :

 

 

 

(*)       Noter onaylı

(**)     Firma/Birlik/Kooperatif/Yüklenici adını yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

EK- 5

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

A) Taraflar:

1-İthalatçı Firma/Birlik/Kooperatif/yüklenici-Ünvanı, Adresi, Vergi Numarası. Bundan sonra ithalatçı olarak anılacaktır.

2Alıcı/Adı Soyadı/ünvanı- T.C.Kimlik No/vergi no, Ünvanı, Adresi. Bundan sonra alıcı olarak anılacaktır.

B) Sözleşme Konusu:

İthalatçı tarafından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Yetiştirici İle Sözleşme Yapmak Suretiyle Özel İzne Tabi Damızlık Düve İthalatı Uygulama Talimatı kapsamında ithal edilen Simental ırkı damızlık gebe düvelerin karantina süresi sonunda alıcıya tesliminden ibarettir.

C) Sözleşme Maddeleri:

1-Damızlık gebe düveler Avusturya’dan (Devletinden) ithal edilecektir.

2-Sözleşme süresi 15 Ekim 2016 – 15 Ocak 2017 tarihleri arasında geçerlidir.

3-Sözleşmeye konu gebe düveler …….baş Simental ırkı olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teknik ve Sağlık Kriterlerine uygun olacaktır.

4-Damızlık gebe düvenin işletme teslimi birim fiyatı 2700 ( ikibinyediyüz )/€ olup, alıcı …………baş damızlık gebe düve için toplam…….……….. € ödeyecektir. Alıcıdan başka bir isim altında ek ödeme talep edilmez.

5- Karantinası tamamlanan damızlık gebe düvelerin teslimatı alıcının TR…………………… Nolu işletme adresine yapılır.

6-Dağıtım kura çekimi usulü ile yapılacaktır.

7- İthalatçı sözleşmeye konu olan damızlık gebe düveleri; Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık kriterlerine uygun ve salimen teslim etmeyi garanti eder. Ancak nakliye ve karantina süresi içerisinde meydana gelebilecek düşük yapma durumunda ve düvenin gebe çıkmaması halinde alıcı damızlık gebe düve bedelinin % 25’ini ödemeyecektir. Teslimata kadar ölen hayvan için alıcı sorumluluk taşımaz.

8- Damızlık gebe düvelerin sorumluluğu alıcının işletmesine teslim edildikten sonra alıcıya geçer.

9-Taraflarca verilen taahhüt; her iki tarafın da kontrolü dışında gerçekleşen doğal afetler, yangın, sabotaj, savaş, terör olayları vb. gibi engellenemeyecek türden mücbir sebep ile yerine getiremediği takdirde, mücbir sebebin vuku bulmasından sonraki 7(yedi) gün içinde diğer tarafı bilgilendirecek işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışacaktır.

10-Her iki taraf da işbu sözleşme ile verdikleri taahhüdü yerine getirememeleri durumunda meydana gelecek zararı tazmin edecek olup, ihtilaf durumunda Bursa mahkemeleri yetkilidir. …./../2016

 

 

Alıcı/İmza                                       Tarımaş Bursa Hayvancılık Tarım San. Tic. AŞ

 

EK-6 İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınacaktır

Dosyayı indirmek için linke tıklayın

http://tarimas.com.tr/gebe_duve_satisi.docx